Big Ass

เกิดมาแค่รักกัน
"kert maa kae ruk kan"

Thanks to Slim_Chady for doing the first draft of this translation. If you would like to see the full list of translators or find out how to submit your own version, then please click here.

Print Lyrics

Visit the Big Ass archives for more information about other songs and to write a comment.

If you are interested in visiting Thailand as a tourist (for example the temples and shopping in Bangkok, the beaches in Phuket and Krabi, the elephant riding in Chiang Mai etc.) then be sure to check out our many web sites in the Paknam Web Network. These include guidebooks for Bangkok and all 76 provinces: maps, hotels, pictures and highlights. We also have lots of information about Thai culture, Buddhism, Thai food, Thai language etc. Basically, just about everything to do with Thailand! The network receives over 20,000 visitors every day. We also have chat rooms, forums and blogs!

 

This song is called "kert maa kae ruk kan" from the album SEVEN by Big Ass.


และแล้วก็ถึงเวลา และแล้วเธอก็ต้องไป
lae laew gor teung we-la lae laew ter gor dtong bai
Finally it's time for you to go.

ฉันก็เข้าใจที่เธอเลือกเดิน
chun gor kao jai tee ter leuak dern
I understand that you had to make a choice.

ฝืนยิ้มด้วยความยินดี ทั้งที่เจ็บปวดเหลือเกิน
feun yim duay kwaam yin dee tung tee jep buat leua gern
I pretend to smile even though it hurts so bad,

ได้แต่ยืนมองเธอเดินไปกับเขา
dai dtae yeun mong ter dern bai gup kao
to see you walk away with him.

รัก แม้รักยังไงก็รัก ได้เพียงหัวใจ
ruk mae ruk yung ngai gor ruk dai piang hua jai
Love, I can only feel it in my heart.

สุดท้ายต้องยอมปล่อยเธอไปกับเขา
soot-tai dtong yorm bloi ter bai gup kao
Finally, I have to let you go.

จากนี้ เธอคงไปดี ก็ขอให้เธอจงสุขสบาย
jaak nee ter kong bai dee gor kor hai ter jong sook sabai
From now on, you will probably have a better life and I wish you happy.

เธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจ
ter jong dern bai dtaam kwaam fun kong ter tee ter dtung jai
You, please, follow your dream as you wish.

แม้ฉันต้องเสียใจ แต่ฉันจะรับไว้เอง
mae chun dtong sia jai dtae chun ja rup wai eng
Even though I am sad but I will bear the sorrow.

อย่างน้อย เธอก็ทำให้ฉันรู้ว่าเคยมีความสุขเพียงใด
yaang noi ter gor tam hai chun roo waa ker-ee mee kwaam sook piang dai
At least, you've made me know the taste of happiness,

ได้เป็นคนที่เธอเคยรักก็ดีแค่ไหน
dai ben kon tee ter ker-ee ruk gor dee kae nai
and it was good enough for me to be the one you once loved.

ฉันต้องยอมเข้าใจ เกิดมาแค่เพียงได้รักกัน
chun dtong yorm kao jai gert maa kae piang dai ruk gun
I have to understand. We were born to once have had loved each other

สุดท้ายไม่เป็นอย่างฝันฉันยอมทำใจ
soot-tai mai ben yaang fun chun yorm tam jai
but at the end, it isn't like what I was dreaming. I have to get over it.

ชีวิตที่เราเคยมี แขวนไว้บนด้ายบางๆ
chee-wit tee rao ker-ee mee kwaen wai bon dai bang bang
Lives that we shared were hung on a thin thread,

ไม่รู้ว่ามันจะขาดเมื่อไหร่
mai roo waa mun ja kaat meua rai
in which we didn't know when it would break.

เมื่อเธอเจอทางที่ดี เธออยากมีชีวิตใหม่
meua ter jer tang tee dee ter yaak mee chee wit mai
Now that you've found a better course and would like to start a new life,

ไม่ผิดอะไรเมื่อเธอต้องเลือกเขา
mai pit a-rai meua ter dtong leuak kao
it's not wrong that you have to choose him.

รัก แม้รักยังไงก็รัก ได้เพียงหัวใจ
ruk mae ruk yung ngai gor ruk dai piang hua jai
Love, I can only feel it in my heart.

สุดท้ายต้องยอมเป็นคนที่ปวดร้าว
soot-tai dtong yorm ben kon tee buat rao
Finally, I have to be the one who gets hurt.

จากนี้ เธอคงไปดี ก็ขอให้เธอจงสุขสบาย
jaak nee ter kong bai dee gor kor hai ter jong sook sabai
From now on, you will probably have a better life and I wish you happy.

เธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจ
ter jong dern bai dtaam kwaam fun kong ter tee ter dtung jai
You, please, follow your dream as you wish.

แม้ฉันต้องเสียใจ แต่ฉันจะรับไว้เอง
mae chun dtong sia jai dtae chun ja rup wai eng
Even though I am sad but I will bear the sorrow.

อย่างน้อย เธอก็ทำให้ฉันรู้ว่าเคยมีความสุขเพียงใด
yaang noi ter gor tam hai chun roo waa ker-ee mee kwaam sook piang dai
At least, you've made me know the taste of happiness,

ได้เป็นคนที่เธอเคยรักก็ดีแค่ไหน
dai ben kon tee ter ker-ee ruk gor dee kae nai
and it was good enough for me to be the one you once loved.

ฉันต้องยอมเข้าใจ เกิดมาแค่เพียงได้รักกัน
chun dtong yorm kao jai gert maa kae piang dai ruk gun
I have to understand. We were born to once have had loved each other

สุดท้ายไม่เป็นอย่างฝันฉันยอมทำใจ
soot-tai mai ben yaang fun chun yorm tam jai
but at the end, it isn't like what I was dreaming. I have to get over it.

เกิดมาแค่เพียงได้รักกัน สุดท้ายชีวิตของฉันก็ไม่มีใคร
gert maa kae piang dai ruk gun soot-tai chee wit kong chun gor mai mee krai
We were born to once have had loved each other. But at the end, I have noone in my life.


Return to eThaiMusic.com | LearningThai.com

Books to help you learn Thai and to enjoy the Thai culture can be bought at our online stores at PaknamBooks.com (inside Thailand) and ThaiHypermarket.com (Rest of World).

© The English translation of this song is copyright ethaimusic.com. It cannot be used without permission from Sriwittayapaknam School. The Thai lyrics and soundtrack are copyright to the original artists. Please help support Thai musicians by purchasing the full albums from online music stores.

 
Paknam Web